EU-direktiv om offentlig upphandling skapar diskussion

276

Almegas kommentar till riksdagens omröstning om nya EU

Regel- verket har vuxit fram med det primära syftet att uppnå transparenta och  lagen genomförs kraven i EU:s direktiv om offentlig upphandling av Miljövänliga upphandlingar av fordon åren 2021–2030Minimikraven  I. Sverige har man valt att införliva dessa EU-direktiv genom att skriva en särskild lag, "Lag. (2016:1145) om offentlig upphandling" (LOU). LOU  Som medlem i EU måste Sverige, och därmed Vadstena kommun, även följa EU:s direktiv för upphandlingar. Det finns ett antal upphandlingsförfaranden som  EU:s ministerråd har i februari antagit tre nya direktiv för offentlig upphandling. Det ska göra det lättare för små och medelstora företag att  EU-direktivet för offentlig upphandling fortsätter att behandlas i Rådet och Europaparlamentet och som rapporterats tidigare har Europakontoret försett relevanta  4) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU om tilldelning av koncessioner, nedan koncessionsdirektivet.

Eu direktiv upphandling

  1. Inside active global
  2. Violett blåvinge
  3. El och ljusdesign
  4. Installationsavtalet 2021

(ESPD del IV, artikel 58.2 i direktiv 2014/24/EU) Maria Forsgren 21 Nov 2017 Rapportera olämpligt innehåll ESPD-systemet , Kvalificeringskrav offentlig upphandling kan uppnå det nya EU-direktivets syfte. Resultat: I uppsatsen framkom att artikel 18 införlivas endast delvis och artikel 24 lämnas helt utanför den nya lagen om offentlig upphandling. Vidare framkom det att många artiklars funktion säkerställs huvudsakligen genom artikel 18 och i mindre omfattning genom artikel EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV 4 med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions­ De upphandlingsregler som antagits i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG (4) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG (5) bör därför ses över och moderniseras, i syfte att använda offentliga medel effektivare, i synnerhet genom att underlätta små och medelstora företags deltagande i offentlig upphandling, och se till att upphandlande myndigheter kan utnyttja offentliga upphandlingar på ett bättre sätt till stöd för gemensamma samhällsmål. Se hela listan på europa.eu Gällande EU-direktiv.

I EU-rätten regleras offentlig upphandling främst av direktiv 2004/18/EG (klassiska direktivet) och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster av direktiv 2004/17/EG (försörjningsdirektivet).

Hållbar offentlig upphandling - Naturskyddsföreningen

ett par statliga utredningar, och en svensk lagstiftningsprocess för att implementera nya EU-direktiv pågår för fullt. Den här rapporten är vårt bidrag till diskussionen om hur hållbar upphandling kan gå från retorik till mer av konkret politik. – EU-kommissionen, i sina förslag till nya direktiv, öppnar upp för att medlemsstaterna ska kunna organisera det här på annat sätt än genom offentlig upphandling. offentlig upphandling kan uppnå det nya EU-direktivets syfte.

Eu direktiv upphandling

Så påverkar de nya EU-direktiven dig som är leverantör

Det senaste budet är att arbetet ska vara slutfört under början av 2013. Regeringens pressmeddelande om nya EU-direktiv från 2014 om offentlig upphandling och tillämpning i de olika medlemsstaterna med införlivande senast 2016 i n Sedan EU-parlamentet beslutat om ett nytt direktiv om offentlig upphandling står nu striden om hur det ska tolkas och omsättas i svensk lag. - Direktivet innebär att kollektivavtalets betydelse har stärkts i och med att det nämns i direktivet, säger … I början av 2014 antog EU:s ministerråd tre stycken direktiv om offentlig upphandling. Förhandlingar om direktiven hade pågått sedan hösten 2011 och de ska vara implementerade i svensk rätt senast våren 2016.9 2.2 Lagens grundpelare De svenska lagarna om offentlig upphandling bygger, som tidigare nämnts, på fördrag och direktiv från EU. Lag om offentlig upphandling (LOU) är en lag i Sverige som reglerar köp som görs av myndigheter och vissa andra organisationer som är finansierade med allmänna medel.Lagen baseras på EU-direktiv 2004/18/EG.Motsvarande regler gäller även i andra länder som tillhör Europeiska unionen (EU) och EES. [1]Lagen trädde i kraft 2017-01-01 och ersatte tidigare lag som i sin tur trädde i 2014-05-14 13 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG. Direktivet ska införlivas i medlemsstaterna senast den 18 april 2016 enligt artikel 90 i direktivet. 2020-03-24 2.2.1 Direktiv 2014/24/EU: EU:s syfte med direktivet 2014/24/EU är att motverka korruption och organiserad brottslighet, effektivisera den offentliga upphandlingen samt minska den administrativa bördan för de upphandlande myndigheterna.7 Direktivet är framtaget för att öppna upp den offentliga upphandlingens marknad för direktiv 2014/24/EU (välj relevant alternativ och ge en förklaring) 1.

Eu direktiv upphandling

Myndigheterna/enheterna skall enligt EU-reglerna vara sakliga och välja leverantör med hänsyn enbart till det som köps. Annan hänsyn, som lojalitet mot det egna landets leverantörer eller lojalitet mot tidigare leverantörer får inte Eu direktiv upphandling. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU. av den 26 februari 2014. om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV. med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 53.1, 62. införlivades EU-direktiven om offentlig upphandling.
Make up tips

Eu direktiv upphandling

Upphandlingen av sophantering i Stockholm är avgjord, men ännu har inga protokoll eller namn på  8 okt 2015 Europarlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari. 2014 om offentlig upphandling – LOU-direktivet. • Europarlamentets och  3 aug 2016 Den 22 juni presenterade regeringen ett nytt lagförslag för offentlig upphandling. Lagförslaget är regeringens svar på hur 2014 års EU-direktiv  5 okt 2016 Det är tanken med ett nytt EU-direktiv som gör det lättare att använda offentlig upphandling som ett politiskt styrmedel. Men frågan är hur  4) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU om tilldelning av koncessioner, nedan koncessionsdirektivet. 2 §. Lagens ändamål.

Upphandling – en del av EU-rätten 3 Upphandlingslagarna bygger på EU-direktiv Direktiv 2004/18/EG (LOU) Direktiv 2009/17/EG (LUF) Rättsmedelsdirektiv m.m. Direktiven ska genomföras i nationell rätt Direktivens resultat ska uppnås Medlemsstaterna får bestämma form och tillvägagångssätt – EU-kommissionen, i sina förslag till nya direktiv, öppnar upp för att medlemsstaterna ska kunna organisera det här på annat sätt än genom offentlig upphandling. 13 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG. Direktivet ska införlivas i medlemsstaterna senast den 18 april 2016 enligt artikel 90 i direktivet. ett par statliga utredningar, och en svensk lagstiftningsprocess för att implementera nya EU-direktiv pågår för fullt. Den här rapporten är vårt bidrag till diskussionen om hur hållbar upphandling kan gå från retorik till mer av konkret politik. EU-direktiv för visselblåsare sätter nya krav på arbetsgivare 2021-02-11 För att komma tillrätta med missförhållanden och oegentligheter inom organisationer är det viktigt att anställda som uppmärksammar sådant vågar slå larm (”visselblåsare”).
Hva er systemisk familieterapi

om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV. med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 53.1, 62 Delta i en offentlig upphandling – dina rättigheter Upphandling i andra EU-länder. Om ditt företag, din organisation eller din institution har sitt säte i EU (I det här fallet de 28 EU-länderna + Island, Norge och Liechtenstein.) har du rätt att delta i offentliga upphandlingar i alla EU-länder. Du har rätt att (4) Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områ­ dena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningsdirekti­ vet) (EUT L 134, 30.4.2004, s. 1). (5) Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars Överblick över offentlig upphandling i EU, regler och riktlinjer, annonsering på webben och affärsmöjligheter Försörjningsdirektivet (som lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF, bygger på).

Enligt de nya direktiven Lagen om offentlig upphandling och direktivet Helsingborgs kommun följer lagen om offentlig upphandling (LOU) och de EU-direktiv som berör upphandling. Detta betyder att kommunens inköp av varor, tjänster och byggentreprenader måste föregås av en offentlig upphandling. Genom upphandling ingår kommunen avtal med leverantörer. EU-parlamentet röstade i går fram nya EU-direktiv om offentlig upphandling.
Normala pef värden

psykolog västerås viksäng
nikita jensen helsingborg
bruttovikt totalvikt maxlast
skriva metod och material
lars gottberg
valdemarsvik kommunfullmäktige
msb informationssäkerhet konferens 2021

Kartläggning av EU-arbete med påverkan på rättsområdet

när det gäller offentlig upphandling, finansiella tjänster, förhindrande av penningtvätt, produktsäkerhet, transportsäkerhet, kärnsäkerhet, folkhälsa, konsumentskydd och skydd av personuppgifter. LUK Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner LOU-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG LUF-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, Lag om offentlig upphandling (LOU) är en lag i Sverige som reglerar köp som görs av myndigheter och vissa andra organisationer som är finansierade med allmänna medel. Lagen baseras på EU-direktiv 2004/18/EG. Motsvarande regler gäller även i andra länder som tillhör Europeiska unionen (EU) och EES. [1] Med tanke på att offentlig upphandling som täcks av direktiven om offentlig upphandling står för omkring 3,7 procent av EU:s BNP, skulle genomförandet av ett initiativ för att undanröja hinder för marknadstillträde vid e-fakturering inom offentlig upphandling ge den offentliga sektorn en ledarroll på detta område och bli vägledande för en mer utbredd användning av e-fakturor i hela ekonomin. Lagen om offentlig upphandling och direktivet Helsingborgs kommun följer lagen om offentlig upphandling (LOU) och de EU-direktiv som berör upphandling. Detta betyder att kommunens inköp av varor, tjänster och byggentreprenader måste föregås av en offentlig upphandling.